BRT车辆使用燃料

阿姆斯特丹 柴油     (2018)  
巴黎 柴油     (2016)  
北京 diesel, LNG, electric    首批走廊1路公交车使用CNG,已停运 (2021)  
波哥大 柴油     (2016)  
布里斯班 柴油, 一些CNG     (2017)  
常州 柴油, 混合动力    31辆12m 柴油电动混合动力车在B12 (2021)  
成都 天然气,纯电动    56台天然气车,270台纯电动车 (2021)  
达累斯萨拉姆 柴油     (2017)  
上海奉贤 纯电动     (2021)  
抚州 纯电动     (2021)  
广州 LPG, hybrid     (2019)  
贵阳 LNG     (2020)  
杭州 柴油     (2021)  
基多 柴油    走廊1 为无轨电车 (2008)  
吉隆坡 electric     (2019)  
济南 柴油, LNG    30台新的中通18米车采用LNG (2020)  
开普敦 柴油     (2012)  
卡利 柴油     (2013)  
莱昂 柴油     (2013)  
兰州 天然气     (2021)  
连云港 LNG, electric    18m LNG, 12m LNG或纯电动 (2020)  
利马 天然气     (2011)  
洛杉矶 天然气     (2013)  
曼谷 柴油     (2018)  
名古屋 柴油     (2013)  
墨西哥城 柴油    4号线为混合动力 (2013)  
南昌 14m 柴油,18m LNG     (2019)  
南宁 柴油,天然气,插电式混合动力,纯电动     (2020)  
南特 天然气     (2011)  
普纳 天然气     (2015)  
上海虹桥 纯电动     (2021)  
温州 electric     (2021)  
乌鲁木齐 柴油, 天然气     (2021)  
厦门 柴油     (2019)  
雅加达 天然气    1号走廊为柴油, 2号走廊为CNG (2020)  
宜昌 天然气     (2021)  
银川 天然气     (2021)  
伊斯兰堡 柴油     (2015)  
伊斯坦布尔 柴油, 混合动力     (2012)  
约翰内斯堡 柴油     (2012)  
郑州 天然气插电混合动力,柴点混合动力,纯电动    天然气插电混合动力 250辆,柴点混合动力 22辆,纯电动 81辆 (2019)  
中山 LNG     (2018)  

Creative Commons Attribution License. You may use for any purpose, but only with attribution / credit to Far East Mobility.